Statut Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego

Statut Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, mającym na celu kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej oraz promowanie dorobku amatorskich grup artystycznych.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jędrzejów, terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną,działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r.,Nr79,poz.855,z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 5

1) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

2) Decyzje o przystąpieniu do takich organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7

1) Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych opierającym swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków.

2) Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną, dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji zadań statutowych.

§ 9

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby realizacji

§ 10

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) stworzenie aktywnego środowiska artystycznego zrzeszającego osoby wykazujące czynną, twórczą postawę wobec muzyki i kultury;

2) upowszechnianie kultury muzycznej na terenie miasta i regionu;

3) wszechstronne działania mające na celu rozwój miasta Jędrzejowa oraz powiatu jędrzejowskiego i ich aktywną promocję,

4) rozwój kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;

5) popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego;

6) szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i tolerancji dla wszelkich odmienności;

7) zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form dialogu międzypokoleniowego;

8) promocja wszelkich działań twórczych wśród młodzieży: kształcenie, wychowywanie i terapia poprzez sztukę;

9) integracja członków i sympatyków stowarzyszenia, propagowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) szeroko pojęte wszelkie działania edukacyjne i samokształceniowe (warsztaty, kursy i szkolenia) w zakresie kultury i sztuki;

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

3) prowadzenie własnych grup artystycznych;

4) inicjowanie i organizowanie koncertów, konkursów muzycznych oraz innych imprez artystycznych na terenie miasta Jędrzejowa i regionu;

5) udział w festiwalach, przeglądach krajowych i zagranicznych;

6) popularyzacja form aktywnego wypoczynku wśród wszystkich grup wiekowych;

7) współdziałanie z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami kultury;

8) pozyskiwanie środków zewnętrznych i unijnych na cele statutowe;

9) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji.

 

Rozdział 3

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie, zawierającą rekomendację dwóch członków stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna świadcząca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która po złożeniu pisemnej deklaracji zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność lub rozwój Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

3) udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

4) zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składek;

4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć z głosem doradczym we władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 19

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich, ale zobowiązani są do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21

Utrata członkostwa następuje wskutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej do zarządu,

2) wykluczenia uchwałą zarządu,

3) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia,

4) z powodu niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,

5) na pisemny wniosek pięciu członków stowarzyszenia,

6) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

7) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

§ 22

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władze Stowarzyszenia stanowią:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 24

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów,

§ 25

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może ono być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 26

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na trzy lata. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad wraz z proponowanym porządkiem powinno być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, a w drugim terminie - zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych. O ile zebranie z braku quorum nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się ono tego samego dnia pół godziny później w drugim terminie, bez względu na liczbę członków.

§ 29

Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania należy:

1) określenie planu działalności i rozwoju Stowarzyszenia,

2) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

3) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz,

4) uchwalanie budżetu i wysokości składek członkowskich,

5) nadawanie godności członków honorowych,

6) uchwalanie zmian statutu,

7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9) decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 30

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

1) Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu.

2) W razie ustąpienia członka władz Zarządu danemu organowi władzy przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 31

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa i odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 32

Do zadań Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,

2) podejmowanie uchwał w sprawach bieżących,

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

4) sporządzanie planów pracy i budżetu,

5) zwoływanie Walnego Zebrania członków,

6) przyjmowanie i skreślanie członków,

7) organizowanie koncertów, wyjazdów, wycieczek i innych form wypoczynku i rozrywki.

§ 33

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków wybieranych na Walnym Zebraniu. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu,

2) składanie wniosków pokontrolnych na Walnym Zebraniu Członków oraz wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

 

Rozdział 5

Majątek i Fundusze

§ 35

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) z darowizn, spadków i zapisów,

3) wpływów z dotacji udzielanych przez organy samorządu terytorialnego i organizacje działające na rzecz rozwoju kultury oraz pozyskanych z funduszy unijnych,

4) z dotacji i ofiarności publicznej,

5) z wpływów z działalności statutowej.

§ 36

Środki pieniężne mogą być przechowywane zarówno na koncie jak i w kasie Stowarzyszenia.

§ 37

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 39

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa. Dla 6 ważności pism dotyczących spraw niemajątkowych wymagany jest jedynie podpis prezesa lub wiceprezesa.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 40

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 41

W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 42

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


Przyjaciele i Sponsorzy Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego