Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne

W czerwcu 2013 roku, dokładnie 30, grupa inicjatywna powołała do życia organizację pozarządową w formie stowarzyszenia pod nazwą "Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne", która 18 września 2013 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000477659.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855).

Celem działania stowarzyszenia jest:

 • stworzenie aktywnego środowiska artystycznego zrzeszającego osoby wykazujące czynną, twórczą postawę wobec muzyki i kultury,
 • upowszechnianie kultury muzycznej na terenie miasta i regionu,
 • wszechstronne działania mające na celu rozwój miasta Jędrzejowa oraz powiatu jędrzejowskiego i aktywną ich promocję,
 • rozwój kultury i sztuki,
 • ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • stworzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i tolerancji dla wszystkich odmienności,
 • zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form dialogu międzypokoleniowego,
 • promocja wszelkich działań twórczych wśród młodzieży: kształtowanie, wychowywanie, terapia poprzez sztukę,
 • integracja członków i sympatyków stowarzyszenia,
 • propagowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • szeroko pojęte wszelkie działania edukacyjne i samokształceniowe (warsztaty, kursy i szkolenia) w zakresie kultury i sztuki,
 • tworzenie warunków do rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego,
 • prowadzenie własnych grup warsztatowych,
 • inicjowanie i organizowanie koncertów, konkursów muzycznych oraz innych imprez artystycznych na terenie miasta Jędrzejowa i regionu,
 • udział w festiwalach, przeglądach krajowych i zagranicznych,
 • popularyzację form aktywnego wypoczynku wśród wszystkich grup wiekowych,
 • współdziałanie z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami kultury,
 • inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji.

Przyjaciele i Sponsorzy Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego